Regulamin wypożyczalni

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

Nr 3 / 2013 z dnia 02.04.2013

REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GLIWICACH

 

 •  1.

Prawo korzystania z wypożyczalni

 1. Prawo korzystania z wypożyczalni mają wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

    1) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zapisu”, przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

    2) wypełnić kartę „Zapisu”, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie,

    3) osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

 1. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.
 4. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

 

 •  2.

Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres  do 3-ch miesięcy.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.   
 3. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwania przez niego książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza poprzez tzw. wypożyczenia międzybiblioteczne, na koszt Czytelnika, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.
 4. Z materiałów bibliotecznych oznakowanych w katalogu symbolem „Czytelnia” można korzystać tylko na miejscu. W wyjątkowych wypadkach – i to za zgodą Dyrektora – można je wypożyczyć na zewnątrz.
 5. Wypożyczenia materiału bibliotecznego na zewnątrz  dokonuje się poprzez rewers biblioteczny, wypełniony do każdej jednostki inwentarzowej oddzielnie.
 6. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 •  3.

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, będących własnością społeczną, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem. Powinien też zwrócić uwagę na stan wypożyczonych materiałów przed ich udostępnieniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie (zgodnie z cennikiem opłat). Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez Czytelnika książka lub czasopismo posiadały oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy.
 3. Czytelnik może, za zgodą dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału bibliotecznego inny, nie mniejszej wartości, przydatny dla Biblioteki materiał.

 

 •  4.

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Za przetrzymywanie każdej jednostki materiału bibliotecznego ponad termin określony w § 2 ust.1. Biblioteka pobiera opłaty.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień. Podstawą ustalenia terminu wysłania upomnienia jest data stempla pocztowego.
 3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa, a Czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.
 4. Czytelnik, który zalega z zapłatą kary nie będzie mógł wypożyczyć żadnych zbiorów bibliotecznych do czasu uregulowania zaległości wobec Biblioteki.
 5. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

 

 •  5.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski Czytelnik może wpisać do „Książki skarg i wniosków” lub zgłaszać do Dyrektora.

 

 •  6.

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik opłat.
 3. Cennik opłat regulaminowych wypożyczalni oraz usług PBP w Gliwicach stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  20  kwietnia  2013 roku.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Śląska
Biblioteka Cyfrowa


Cyfrowa Biblioteka
POLONA


Narodowe
Archiwum
Cyfrowe